Tehnološki proces korištenja alternativnih goriva u Lukavac Cementu

Tehnološki proces počinje po dolasku kamiona sa alternativnim gorivima u fabriku.

Najprije se obavještava laboratorija, koja uzima uzorke i vrši analizu kvaliteta pristiglog goriva.

Ukoliko su zadovoljeni svi kriteriji započinje njegovo suspaljivanje u procesu proizvodnje klinkera umjesto prirodnog goriva. Ovo je potpuno siguran postupak koji se odvija u uvjetima kontroliranog sagorijevanja i apsolutno ne utiče na zdravlje ljudi niti na okolinu.

Alternativno gorivo koje se upotrebljava ne smije sadržavati hemijske supstance koje mogu biti štetne za stabilnost i kontinuitet procesa, okoliš i kvalitet klinkera.